CCNP ROUTE (642-902)

Khóa Học CCNP ROUTE (642-902)

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Chương trình ROUTE trang bị cho học viên kiến thức sâu rộng và chi tiết về hệ thống mạng LAN, WAN của doanh nghiệp. Đủ kiến thức để thiết kế, xây dựng và tối ưu hệ thống mạng Campus, trung tâm dữ liệu Data Center. Khóa học là một phần trong chương trình CCNP mới của Cisco bao gồm những kỹ năng thiết yếu cho chứng chỉ CCNP.


ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Đối tượng của khóa học này là những học viên đã có chứng chỉ CCNA hoặc có kiến thức tương đương, những kỹ sư đang quản trị mạng cho các doanh nghiệp muốn nâng cao kiến thức theo hướng chuyên sâu lên mức chuyên gia cũng như có mong muốn thi lấy chứng chỉ quốc tế CCNP.


THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

Tổng số giờ học : 120 giờ


CHƯƠNG TRÌNH HỌC


HỌC PHẦN

NỘI DUNG CHI TIẾT

Implement an EIGRP based solution, given a network design and a set of requirements

 

Determine network resources needed for implementing EIGRP in a network

Create an EIGRP implementation plan

Create an EIGRP verification plan

Configure EIGRP routing

Verify an EIGRP solution was implemented properly using show and debug commands

Document the verification results for an EIGRP implementation

Implement a multi-area OSPF Network, given a network design and a set of requirements

 

Determine network resources needed for implementing OSPF on a network

Create an OSPF implementation plan

Create an OSPF verification plan

Configure OSPF routing

Verify OSPF solution was implemented properly using show and debug commands

Implement an eBGP based solution, given a network design and a set of requirements

 

Determine network resources needed for implementing eBGP on a network

Create an eBGP implementation plan

Create an eBGP verification plan

Configure eBGP routing

Verify eBGP solution was implemented properly using show and debug commands

Document verification results for an eBGP implementation plan

Implement an IPv6 based solution, given a network design and a set of requirements

 

Determine network resources needed for implementing IPv6 on a network

Create an IPv6 implementation plan

Create an IPv6 verification plan

Configure IPv6 routing

Configure IPv6 interoperation with IPv4

Verify IPv6 solution was implemented properly using show and debug commands

Document verification results for an IPv6 implementation plan

Implement an IPv4 or IPv6 based redistribution solution, given a network design and a set of requirements

 

Create a redistribution implementation plan based upon the results from a redistribution analysis

Create a redistribution verification plan

Configure a redistribution solution

Verify that a redistribution was implemented

Document results of a redistribution implementation and verification plan

Identify the differences between implementing an IPv4 and IPv6 redistribution solution

Implement Layer 3 Path Control Solution

 

Create a Layer 3 path control implementation plan based upon the results of the redistribution analysis

Create a Layer 3 path control verification plan

Configure Layer 3 path control

Verify that a Layer 3 path control  was implemented

Document results of a Layer 3 path control implementation and verification plan

Implement basic teleworker and branch services

Describe broadband technologies

Configure basic broadband connections

Describe basic VPN technologies

Configure GRE

Describe branch access technologies