CCNP TSHOOT (642-832)

Khóa Học CCNP TSHOOT (642-832)

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC:

Chương trình TSHOOT cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp cho học viên có khả năng năng để giám sát, duy trì hệ thống mạng IP phức tạp của doanh nghiệp trên hai lĩnh vực Định tuyến và Chuyển mạch. Các kỹ năng được trau dồi trong khóa học bao gồm việc lập kế hoạch và thực thi các quá trình bảo dưỡng thông thường, đồng thời, các kỹ năng hỗ trợ và giải quyết sự cố trên hệ thống mạng cũng được chú trọng thông qua việc sử dụng những tiến trình công nghệ và những khuyến nghị tối ưu rút ra từ thực tế theo phương pháp ITIL (IT Infrastructure Library) của Cisco. 

Khóa học TSHOOT (642 – 832) là một trong những khóa học thành phần góp phần cấu thành nên chương trình CCNP (Cisco Certified Network Professional) của Cisco


ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Đối tượng của khóa học này là những học viên đã học xong Route, Switch, những kỹ sư đang quản trị mạng cho các doanh nghiệp muốn nâng cao kiến thức theo hướng chuyên sâu lên mức chuyên gia cũng như có mong muốn thi lấy chứng chỉ quốc tế CCNP.


THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

Tổng số giờ học : 120 giờ


CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 

HỌC PHẦN

NỘI DUNG CHI TIẾT

Maintain and Monitor Network Performance

 

Develop a plan to monitor and manage a network

Perform network monitoring using IOS tools

Perform routine IOS device maintenance

Isolate sub-optimal internetwork operation at the correctly defined OSI Model layer

Troubleshoot Multi Protocol System Networks

 

Troubleshoot EIGRP

Troubleshoot OSPF

Troubleshoot eBGP

Troubleshoot routing redistribution solution

Troubleshoot a DHCP client and server solution

Troubleshoot NAT

Troubleshoot first hop redundancy protocols

Troubleshoot IPv6 routing

Troubleshoot IPv6 and IPv4 interoperability

Troubleshoot switch-to-switch connectivity for the VLAN based solution

Troubleshoot loop prevention for the VLAN based solution

Troubleshoot Access Ports for the VLAN based solution

Troubleshoot private VLANS

Troubleshoot port security

Troubleshoot general switch security

Troubleshoot VACLs and PACLs

Troubleshoot switch virtual interfaces (SVIs)

Troubleshoot switch supervisor redundancy

Troubleshoot switch support of advanced services (i.e., Wireless, VOIP and Video)

Troubleshoot a VoIP support solution

Troubleshoot a video support solution

Troubleshoot Layer 3 Security

Troubleshoot issues related to ACLs used to secure access to Cisco routers

Troubleshoot configuration issues related to accessing the AAA server for authentication purposes

Troubleshoot security issues related to IOS services (i.e.,finger, NTP, HTTP, FTP, RCP etc.)